Smluvní podmínky
Smluvní ujednání
upravující užívání služeb poskytovaných na níže uvedených serverech Provozovatele:

Následující text je "smluvním ujednáním ", jehož odsouhlasením se uživatel níže uvedených služeb ("dále jen "Uživatel" či "Uživatelé") bezvýhradně zavazuje dodržovat pravidla v něm stanovená (dále jen Smluvní ujednání).

V případě porušení Smluvních ujednání kterýmkoli Uživatelem níže uvedených služeb může provozovatel níže uvedených služeb (dále jen Provozovatel) uplatnit opatření obsažená v tomto Smluvním ujednání.
Toto Smluvní ujednání upravují užívání následujících internetových serverů Uživateli:

1. evizitka.cz dostupném na internetové adrese www.evizitka.cz
2. vernisaz.cz dostupném na internetové adrese www.vernisaz.cz
3. evizitka.sk dostupném na internetové adrese www.evizitka.sk
4. vernisaz.sk dostupném na internetové adrese www.vernisaz.sk
5. euprofile.com dostupném na internetové adrese www.euprofile.com
6. euroseznamka.cz dostupném na internetové adrese www.euroseznamka.cz
7. eurovernisage.com dostupném na internetové adrese www.eurovernisage.com
8. euseznamka.cz dostupném na internetové adrese www.euseznamka.cz
9. euvernisage.com dostupném na internetové adrese www.euvernisage.com
10. biseznamka.cz dostupném na internetové adrese www.biseznamka.cz
11. dopisovani.cz dostupném na internetové adrese www.dopisovani.cz
12. einzerat.cz dostupném na internetové adrese www.einzerat.cz
13. einzeraty.cz dostupném na internetové adrese www.einzeraty.cz
14. einzerce.cz dostupném na internetové adrese www.einzerce.cz
15. einzercia.sk dostupném na internetové adrese www.einzercia.sk
16. gayseznamka.cz dostupném na internetové adrese www.gayseznamka.cz
17. laska.cz dostupném na internetové adrese www.laska.cz
18. lesbicka.cz dostupném na internetové adrese www.lesbicka.cz
19. modeling.cz dostupném na internetové adrese www.modeling.cz
20. modelka.cz dostupném na internetové adrese www.modelka.cz
21. modelling.cz dostupném na internetové adrese www.modelling.cz
22. setkani.cz dostupném na internetové adrese www.setkani.cz
23. seznameni.cz dostupném na internetové adrese www.seznameni.cz
24. stretnutie.sk dostupném na internetové adrese www.stretnutie.sk
25. valentynek.cz dostupném na internetové adrese www.vatentynek.cz
26. vernisaz.cz dostupném na internetové adrese www.vernisaz.cz
27. vernisaz.sk dostupném na internetové adrese www.vernisaz.sk
28. vztah.cz dostupném na internetové adrese www.vztah.cz

Pravidla užívání shora uvedených serverů:

1. Shora uvedené servery (dále jen Služby) slouží k vkládání fotografií, seznamování, on-line diskutování jednotlivých Uživatelů, k zanechávání veřejných zpráv, psaní článků, povídek, diskusních příspěvků a komentářů. Dále slouží k zveřejňování inzerce s možností odpovědí na inzeráty.

2. Uživatelem služeb Serverů je každá osoba, která Servery používá, při využívání služeb těchto Serverů přistoupila k těmto Smluvním ujednáním; nebo každá osoba, která se v souladu s těmito Smluvními ujednáními zaregistruje a/nebo se již zaregistrovala v rámci služeb Serverů. Podmínkou pro vstup či využití služeb Serveru je přistoupení uživatele k Smluvním podmínkám. Uživatel, který před zveřejněním těchto Smluvních podmínek přistoupil k předchozím platným podmínkám a nadále se s odvoláním na výše uvedené Smluvní podmínky přihlašuje, má se za to, že přistoupil k platným novelizovaným Podmínkám. Přistoupením k Smluvním podmínkám uživatel přistupuje k těmto Smluvním podmínkám a akceptuje veškerá jejich ustanovení. V případě, že Uživatel není před vstupem zaregistrován a přihlášen, má omezeny služby poskytované provozovatelem. K plnému využití těchto služeb se Uživatel musí po předchozí registraci přihlásit do systému.

3. Uživatel smí Služby používat pouze k aktivitám, které jsou v souladu s platným právním řádem České Republiky a zejména nejsou v rozporu s Listinou základních práv a svobod. Provozovatel je oprávněn kdykoli zamezit kterémukoli Uživateli přístup do diskusních částí Služeb a odstranit kterékoli fotografie nebo zprávy kteréhokoli Uživatele zanechané v rámci Služeb v případě, že porušuje toto Smluvní ujednání. Provozovatel je v tomto případě oprávněn zrušit bez jakékoli náhrady a bez předchozího upozornění celou registraci Uživatele a to včetně Uživatelem vložených fotografií nebo textů.

4. Při využití služeb Serverů je Uživatel povinen uvést pouze platnou emailovou adresu, popř. další údaje požadované Provozovatelem, které nemají osobní povahu, nejsou v rozporu se zák.č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a které jsou nutné pro registraci a zařazení Uživatelem vložených Dat do příslušné kategorie. Uživatel, který uvedl cizí e-mailovou adresu bere na vědomí, že nese plnou odpovědnost za škody, které tak způsobí jiné osobě, jejíž emailovou adresu při registraci uvedl jakož i za škody způsobené Provozovateli. Provozovatel nezodpovídá za zneužití jakékoliv e-mailové adresy jinou osobou v rámci registrace na Serveru. Uživatel služeb Serveru s tímto výslovně souhlasí.

5. Kromě případů výslovně uvedených v těchto Smluvních podmínkách uživatel nesmí upravovat, kopírovat, distribuovat, předávat, zobrazovat, provádět, reprodukovat, publikovat, licencovat, převádět nebo prodávat jakékoli informace, software, fotografie, produkty nebo služby získané ze služeb Serverů ani z nich vytvářet odvozená díla. Uživatel není oprávněn využívat služeb Serverů k jakýmkoli účelům odporujícím zákonům nebo těmto Smluvním podmínkám. Uživatel nesmí služby Serverů využívat způsobem, který by mohl poškodit, znemožnit, přetížit nebo zhoršit funkci serverů provozovaných Provozovatelem nebo jeho partnery nebo rušit používání těchto Serverů nebo služeb Serverů jinými osobami. Uživatel nesmí jakýmkoli způsobem získávat ani se pokoušet získávat jakékoli materiály či informace týkající se služeb Serverů, které nejsou (nebyly) veřejně zpřístupněny nebo poskytnuty prostřednictvím serverů provozovaných Provozovatelem.

6. Na Serverech Provozovatele nejsou shromažďována žádná data osobní povahy, tak jak jsou definována v Zák.č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Kontaktním pojítkem je pouze veřejná přezdívka Uživatele a jím vložená fotografie, e-mailová adresa uživatele vždy ve spojitosti s heslem slouží pouze k neveřejné komunikaci mezi Provozovatelem a Uživatelem. Tímto způsobem je vyloučena možnost manipulace s vloženými daty uživatelů. Na přání Uživatele (i bez udání důvodu), budou jím vložená data vymazána z databáze. Provozovatel prohlašuje, že podnikne veškerá možná, tj. t.č. známá opatření, aby Data zabezpečil před neoprávněnými zásahy třetích osob.

7. Pro Služby platí že v případě přístupu do diskusních částí Služby, osobních profilů Uživatelů a fotografií přístupných pouze pro registrované uživatele je Uživatel povinen se zaregistrovat, a to zadáním jím vybrané přezdívky, která je v okamžiku registrace volná a své e-mailové adresy. Uživatel je při registraci povinen uvést pouze svoji emailovou adresu, ke které má přístup. Provozovatel nenese odpovědnost za to, pokud Uživatel při registraci vloží cizí emailovou adresu. Uživateli je po vložení emailové adresy a odsouhlasení těchto smluvních podmínek na jím uvedenou emailovou adresu zasláno heslo, pro dokončení registrace nebo vložení inzerátu.

8. Uživatel vyslovuje výslovný souhlas se zasíláním automatických emailových zpráv nutných pro dokončení registrace, dále Uživatel vyslovuje výslovný souhlas se zasíláním informačních zpráv, jejichž zasílání si zadá ve své administraci (například informace o vzkazech, schválených fotografiích a inzerátech atd.) . Uživatel dále vyslovuje výslovný souhlas se zasíláním informací na emailovou adresu Uživatele ze strany Provozovatele týkajících se provozu internetových prezentací provozovaných Provozovatelem a prohlašuje, že tyto informace nejsou nevyžádanou korespondencí a nejsou nevyžádaným obchodním sdělením. Uživatel bere na vědomí skutečnost, že bez zasílání informací a sdělení uvedených v odstavci „4“ není možné plné užívání Služeb poskytovaných Provozovatelem. Dle těchto Smluvních podmínek zaslaný e-mail splňuje veškeré podmínky Zákona o regulaci reklamy č. 138/2002 Sb. a Zákona o některých službách informační společnosti č. 480/2004 Sb, a nelze jej považovat za nevyžádanou reklamu - spam.

9. Uživatel výslovně souhlasí souhlasí s tím, že standardně budou ostatním Uživatelům viditelné Uživatelem vložené údaje, a to zejména: fotografie uživatele, označení pohlaví, věk, přezdívka a další, Uživatelem zveřejněné informace. Další údaje může Uživatel zveřejnit nebo skrýt dle svého uvážení a na vlastní odpovědnost. Uživatel bere na vědomí, že nedílnou součástí Serverů Provozovatele je reklama Provozovatele, klientů a inzerentů Provozovatele Serverů a nelze ji považovat za nevyžádanou nebo požadovat její odstranění. Za nevyžádanou reklamu nelze považovat ani reklamní sdělení obsažené v emailové korespondenci zasílané s souladu s těmito Smluvními podmínkami Provozovatelem uživateli Serverů.

10. Pokud uživatel v souvislosti s využíváním služeb Serverů předá vložením na Servery Provozovatele své fotografie, názory nebo připomínky či jiné materiály(elektronicky, poštou či jiným způsobem), poskytuje tím Správci následující práva k těmto výsledkům jeho činnosti a to i tehdy, pokud jsou dílem ve smyslu zák. č. 121/2000 Sb., o právu autorském (dále jen Příspěvky): používat, upravovat, kopírovat, distribuovat, předávat, veřejně vystavovat, veřejně provádět, reprodukovat, publikovat, sublicencovat, přenášet nebo prodávat jakékoli takové komunikace a vytvářet z nich odvozená díla, sublicencovat třetí straně neomezená práva k provádění kterýchkoli předchozích práv udělených ve vztahu k těmto Příspěvkům. Na základě předání těchto příspěvků nevzniká Provozovateli povinnost tyto jakkoli užívat a je oprávněn tyto příspěvky kdykoli na základě vlastního uvážení odstranit z webových stránek. Za poskytnutí oprávnění Provozovatele k těmto materiálům nenáleží uživateli úplata. Honorářem se v tomto případě rozumí strojový čas Serveru, který provozovatel vyhradil pro tyo fotografie, příspěvky a materiály a pomocí něhož mohou ostatní uživatele Internetu tyto materiály shlédnout, hodnotit jejich obsah zábavnou formou a dále s nimi pracovat.

11. Provozovatel serverů je oprávněn sledovat údaje z profilu služeb Serverů jednotlivých uživatelů pro statistické účely. Je oprávněn informovat třetí osoby o statistických údajích týkajících se uživatelů služeb Serverů. Je oprávněn tyto informace zveřejňovat. Tyto sestavy nebudou obsahovat žádné údaje, na základě kterých by mohl být uživatel kontaktován bez jeho předchozího požadavku nebo popř. identifikován. Uživatel služeb Serverů s tímto výslovně souhlasí. Provozovatel serverů je oprávněn odtajnit údaje Uživatele Serverů, bude-li to nezbytné z hlediska dodržení zákona nebo v rámci soudních či správních řízení vedených s Provozovatelem serverů, nebo proti Provozovateli serverů tak, aby byla chráněna či bráněna práva Provozovatele serverů nebo aby za daných podmínek byla chráněna osobní bezpečnost uživatelů produktů Provozovatele serverů poskytovaných v rámci těchto Serverů nebo třetích osob. Provozovatel Serverů prohlašuje, že zavedení služeb Serverů věnuje a bude věnovat s vynaložením maximálního úsilí a s odbornou péčí, tak aby minimalizoval veškerá případná rizika, která by při řádném využívání služby Serverů mohla vzniknout uživatelům či třetím osobám.

12. Provozovatel Serverů neodpovídá za činnost uživatelů služeb Serverů ani za způsob jakým služby Serveru využívají. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za případné zneužití služeb Serverů uživateli či třetími osobami. Provozovatel Serverů nenese žádnou odpovědnost za škody, které by uživateli nebo třetím osobám přímo, nepřímo či náhodně vznikly v důsledku nebo v souvislosti s využíváním služeb Serverů. Neodpovídá za škody, které by uživatelům nebo třetím osobám vznikly v důsledku nemožnosti využívání služeb Serverů nebo v přímé či nepřímé souvislosti s touto skutečností.

13. Provozovatel Serverů je oprávněn bez souhlasu Uživatelů a i bez předchozího oznámení služby Serverů upravovat nebo inovovat. Provozovatel Serverů je oprávněn kdykoli měnit ustanovení těchto Smluvních podmínek. Změna podmínek je platná a účinná okamžikem zveřejnění na stránkách Serverů. Tyto případné změny budou zapracovány do textu a budou zveřejněny ve formě úplného znění Smluvních podmínek. Je v zájmu Uživatele, aby průběžně sledoval znění Smluvních podmínek.

14. Uživatel je povinen pravidelně se seznamovat s případnými změnami Smluvních podmínek. Bude-li uživatel pokračovat v používání služeb Serverů po provedení případných změn Provozovatelem, má se za to, že se změnami Smluvních podmínek Uživatel bez výhrad souhlasí. Služby Serverů mohou odesílat Uživatelům Serverů zprávy formou elektronické pošty, SMS nebo MMS, jimiž Uživatel dostává požadované informace. Provozovatel Serverů je oprávněn elektronickou poštou informovat uživatele o službách Serverů, funkcích, provozu, novinkách atd. Dotazy, podněty a případné stížnosti týkající se služeb Serverů nebo těchto Smluvních podmínek mohou uživatelé zasílat prostřednictvím emailových adres uvedených pod tlačítkem „kontakt“ na titulní straně Serverů.

15. Tyto Smluvní podmínky nabývají platnosti a účinnosti jejich zveřejněním.

Prihlásenie
Meno  
Heslo
 
TOPlist